Neden Enerji Yöneticisi?

2 Mayıs 2007 tarih ve 26510 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren 5627 sayılı "Enerji Verimliliği Kanunu" ve 25 Ekim 2008 tarih ve 27035 sayılı "Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik" gereğince bazı kuruluşlar için enerji yöneticisi görevlendirilmesi zorunlu hâle gelmiştir.Cezai Yaptırım Nedir?

Endüstriyel işletmeler, bina sahipleri, bina yönetimleri, yukarıda belirtilen yönetmelik hükümlerine aykırı hareket etmesi halinde, öncelikle aykırılığın giderilmesi için ihtar edilir. 30 gün süre verilir, bu süre içinde yönetmeliğe uyulmaması halinde endüstriyel işletmeye, bina sahiplerine veya bina yöneticiliğine 24.000 TL (yirmidörtbin TL) idarî para cezası uygulanır.Kimler Enerji Yöneticisi Atamak Zorunda?

Kuruluşlar TİA Yıllık Enerji Tüketimi (TEP) Zorunluluk
Sanayi Tesisi 1000.TEP Enerji yöneticisi zorunlu
Sanayi Tesisi 50.000.TEP Enerji yöneticisi sorumluluğunda enerji
yönetim birimi oluşturma zorunluluğu
Konut Dışı Binalar (Ticari) 20.000.m2 500.TEP Enerji Yöneticisi zorunlu
Kamu Binaları 10.000.m2 250.TEP Enerji Yöneticisi zorunlu
OSB'lerdeki işletmeler 1000’in altında TEP Enerji yönetim birimi oluşturma
zorunluluğu
Elektrik Santralleri 100 MW kurulu güç Enerji Yöneticisi zorunlu


• TİA - Toplam İnşaat Alanı
• TEP - "Ton Eşdeğer Petrol" demektir. Her enerji biriminin TEP cinsinde bir karşılığı vardır. Mesela; 1000 kWh elektrik = 0,086 TEP’dir. Veya 1-TEP 11,627 MWh Elektrik demektir.
Konut Dışı (Ticari) ve Kamu Binalarmda m2 veya TEP miktarından herhangi birine uyan işletmelerEnerji yöneticisinin görevleri nelerdir?

Tüketim alışkanlıklarının iyileştirilmesine ve ısrafın önlenmesine yönelik önlemleri ve prosedürleri belirlemek, tanıtımını yapmak ve gerektiğinde eğitim programları düzenlemek.

Enerji tüketen sistemler, süreçler veya ekipmanlar üzerinde yapılabilecek tadilâtları belirlemek ve uygulanmasını koordine etmek.

Enerji etüdlerinin ve VAP’ların hazırlanması ve uygulanması ile ilgili pazar araştırmaları yapmak, anlaşmaları hazırlamak ve uygulamayı kontrol etmek.

Enerji tüketen ekipmanların verimliliklerini izlemek, bakım ve kalibrasyonlarının zamanında yapılmasını koordine etmek.

Enerji ihtiyaçlarının ve verimlilik artırıcı uygulamaların plânlarını, bütçe ihtiyaçlarını, fayda ve maliyet analizlerini hazırlamak ve üst yönetime sunmak.

Enerji tüketimini ve maliyetleri izlemek, değerlendirmek ve periyodik raporlar üretmek.

Enerji tüketimlerini izlemek için ihtiyaç duyulan sayaç ve ölçüm cihazlarının temin edilmesini ve montajını sağlamak üzere girişimlerde bulunmak.

Enerji tüketimlerini izlemek için ihtiyaç duyulan sayaç ve ölçüm cihazlarının temin edilmesini ve montajını sağlamak üzere girişimlerde bulunmak.

Endüstriyel işletmelerde özgül enerji tüketimini, mal üretimi ile enerji tüketimi ilişkisini, enerji maliyetlerini, işletmenin enerji yoğunluğunu izlemek ve bunları iyileştirici öneriler hazırlamak.

Enerji kompozisyonunun değiştirilmesi ve alternatif yakıt kullanımı ile ilgili imkânları araştırmak, çevrenin korunmasına, emisyonların azaltılmasına ve sınır değerlerin aşılmamasına yönelik önlemleri hazırlayarak bunların uygulamasını koordine etmek.

Enerji ikmal kesintisi durumunda uygulanmak üzere ve Genel Müdürlük tarafından istenmesi halinde petrol ve doğal gaz kullanımını azaltmak amacıyla alternatif planlar hazırlamak.

Kanun kapsamında her yıl Mart ayı sonuna kadar Genel Müdürlüğe verilmesi gerekli bilgileri hazırlamak ve Genel Müdürlüğe gönderilmek üzere yönetime sunmak.